ข่าวและกิจกรรม
คายาริ ท้าพิสูจน์ ประสิทธิาพ

คายาริสั่งไล่ยุงลาย ทั่วประเทศ... ซื้อยากันยุง 1 กล่อง รับฟรี! ประกันัยไข้เลือดออก ถ้าโดนยุงกัดเป็นไข้เลือดออก นอนโรงพยาบาล จ่ายจริงคนละ 20,000 บาท คุ้มครอง 4 คน 80,000 บาท


พลิกดูรหัสใต้กล่องด้านใน เพื่อลงทะเบียนผ่าน SMS (ครั้งละ 3 บาท) รับสิทธิ์คุ้มครองทันที 15 วัน 

เริ่มลงทะเบียน รับสิทธิ์ได้ ตั้งแต่ 21 พ.ค. - 31 ธ.ค. 2561

 
ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เข้าไปที่เมนูข้อความ (SMS)

2. พิมพ์เลขรหัส 12 หลักติดกัน (เว้นวรรค) ชื่อ นามสกุล (เว้นวรรค) เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

3. พิมพ์เลข 4649999 ในช่องผู้รับ

4. เสร็จแล้วกดส่งเลย

กติกาการรับสิทธิ์

1. ระยะเวลาการคุ้มครองนาน 15 วัน ต่อการลงทะเบียน 1 ครั้ง
2. โปรดลงทะเบียนทุกครั้ง เมื่อใช้กล่องใหม่ เพิ่มระยะเวลาการคุ้มครอง และเพื่อหลีกเลี่ยงต้นเหตุของไข้เลือดออก ควรจุดใช้ยากันยุงคายาริ ทุกวัน
3. ผู้เคลมประกันต้องตรวจพบไข้เลือดออก และ เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลในระยะเวลาคุ้มครอง แต่หากมีเหตุอันน่าสงสัยว่าผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไข้เลือดออกมาก่อนการลงทะเบียน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์และปฏิเสธการรับประกันัยได้ ( ผู้ป่วยใน หมายถึง ผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาใน รพ. หรือ สถานพยาบาล อย่างน้อย 6 ชม. )
4. รับสิทธิ์ค่ารักษาตามความเป็นจริง ายใต้วงเงินคุ้มครองสูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่าน
5. ลงทะเบียน 1 ครั้ง รับสิทธิ์การคุ้มครองสูงสุด 4 ท่าน โดยต้องมีความสัมพันธ์ เป็นคู่สมรส พ่อ แม่ หรือ บุตร ผู้รับสิทธิ์ ต้องมีอายุ 5 ปี – 75 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์

หมายเหตุ
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นแปลงกำหนดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไข อื่นใดที่นอกเหนือ จากที่ระบุในรายละเอียดการรับสิทธิ์ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของบริษัทฯ
- ผู้เคลมประกันควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขโดยละเอียด

ติดต่อสอบถามการเบิกค่ารักษาพยาบาล โทร 02-239-2200 ต่อ 2021 และ 1903

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @kayari | Facebook : Kayari.Natural

 
  • ติดตามเราได้ที่